Máng chữ nhật
Chute square
HCN1004050/3
 
 
 
 
Tròn bầu
Curl Circle
HTB8257/3
 
 
 
 
Tròn Gờ
Stair round
HTG7060/2
 
 
 
 
Tròn ly
Glass round
HTL40139/2
 
 
 
 
Tròn lu
Vase round
HTL5065/2
 
 
 
 
Tròn Lu
Vase round
HTL7091/2
 
 
 
 
Tròn trụ
Cylinder round
HTT5050/3
 
 
 
 
Tròn trứng cao
High-egg round
HTT5574/3
 
 
 
 
Tròn trứng
Egg round
HTT6054/4
 
 
 
 
Tròn vót thẳng
Straight-conical round
HTV44100/2
 
 
 
 
Tròn vót
Conical round
HTV4590/3
 
 
 
 
Tròn vót mắc võng
Straight-conical round
HTV47100/1
 
 
 
 
Vuông bầu
Curl Square
HVB4490/3
 
 
 
 
Vuông tủ lạnh
Fridge square
HVT3870/2
 
 
 
 
Vuông xí ngầu
Dice square
HVT5050/3
 
 
 
 
Cây nước đá
Ice tree
HVV3890/2
 
 
CopyRight © 2013 - Tam Phep lacquer. All Rights Reserved Design by Trí Hợp