Máng chữ nhật
HCN1004050/3
 
 
 
 
 
Tròn bầu
HTB8257/3
 
 
 
 
 
Tròn Gờ
HTG7060/2
 
 
 
 
 
Tròn ly
HTL40139/2
 
 
 
 
 
Tròn lu
HTL5065/2
 
 
 
 
 
Tròn Lu
HTL7091/2
 
 
 
 
 
Tròn trụ
HTT5050/3
 
 
 
 
 
Tròn trứng cao
HTT5574/3
 
 
 
 
 
Tròn trứng
HTT6054/4
 
 
 
 
 
Tròn vót thẳng
HTV44100/2
 
 
 
 
 
Tròn vót
HTV4590/3
 
 
 
 
 
Tròn vót mắc võng
HTV47100/1
 
 
 
 
 
Vuông bầu
HVB4490/3
 
 
 
 
 
Vuông tủ lạnh
HVT3870/2
 
 
 
 
 
Vuông xí ngầu
HVT5050/3
 
 
 
 
 
Cây nước đá
HVV3890/2
 
 
 
Bản quyền thuộc cơ sở sơn mài Tám Phép Design by Trí Hợp